Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Νούσια Μαρίνα, Ο προσανατολισμός του ναού της Υπαπαντής στα Μετέωρα
Каврус Н.Ф., Ленинградский фрагмент Метеорской рукописи конца IX в. / Kavrus N.F., A fragment in Leningrad from a manuscript of Meteora of late 9th c.
Χατζηνικολάου Άννα, Προέλευση δύο χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος