Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 20PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 19


PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 18
PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 17


PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 16


PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 15PDF 

Σοφιανός Δημήτριος, Ιστορικά σχόλια σε επιγραφές, επιγράμματα, χαράγματα και ενθυμήσεις της μονής Δουσίκου. Συμβολή στην ιστορία της μονής


PDF 

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 14


PDF 

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 13


PDF 

Summary
Miscellaneous infonnation about Trikala, 13.
In the first part of this study are published forty five inscriptions and

Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα 12


PDF