Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Τατάγια Μαρία, Οι διαθήκες των κτιτόρων τηςΜονής Βαρλαάμ Θεοφάνους και Νεκταρίου και της μονής Ρουσσάνου Μαξίμου και Ιωάσαφ (Νομική προσέγγιση)


PDF 

Tatagia Maria, 
The Testaments of the Ktetors of the Monastery of Barlaam, Theofanis and Nektarios, and of the Monastery of Rousanou, Maximus and Ioasaf. 
The ktetoric testament of the brother ktetors Theofanis and Nektarios (1542) of the Monastery of Barlaam and of Maximus and Ioasaf of the Monastery of Rousanou (1545) constitute the ktetoric typika of the above two monasteries. Therefore, the above-mentioned testaments belong to the large family of ktetoric documents of the monasteries. For this reason, their provisions are common to the corresponding texts. In the Testament of the Barlaam Monastery we also include the Autobiography of the Founder Brothers (1542), because, as we have shown, it contains the first testament of the ktetors and both form a single body with common legal rules. From the study of the individual rules that appear in the text, we can see that their authors create their own concepts, which do not differ either from the canonical law or from the imperial legal system. The reason for this is that during this period there was a new revival of the monastic movement. This is one of the main reasons that the institutions are implemented and have increased authority, despite the fact that the central administration that imposed this legal system in Byzantium was in decline. 

Οι διαθήκες των κτιτόρων της Μονής Βαρλαάμ, Θεοφάνη και Νεκτάριου, και της Μονής Ρουσάνου, Μάξιμου και Ιωάσαφ 
Οι κτητορικές διαθήκες των αδελφών κτιτόρων Θεοφάνη και Νεκταρίου (1542) της Μονής Βαρλαάμ και Μάξιμου και Ιωάσαφ της Μονής Ρουσάνου (1545) αποτελούν τα κτιτορικά τυπικά των δύο παραπάνω μονών. Επομένως, οι προαναφερθείσες διαθήκες ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια των κτητορικών εγγράφων των μοναστηριών. Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις τους είναι κοινές με τα αντίστοιχα κείμενα. Στη διαθήκη της Μονής Βαρλαάμ περιλαμβάνουμε και την αυτοβιογραφία των ιδρυτών αδελφών (1542), διότι, όπως δείξαμε, περιέχει την πρώτη διαθήκη των κτιτόρων και οι δύο αποτελούν ενιαίο σώμα με κοινούς νομικούς κανόνες. Από τη μελέτη των επιμέρους κανόνων που εμφανίζονται στο κείμενο διαπιστώνουμε ότι οι συγγραφείς τους δημιουργούν τις δικές τους έννοιες, οι οποίες δεν διαφέρουν ούτε από το κανονικό δίκαιο ούτε από το αυτοκρατορικό νομικό σύστημα. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι κατά την περίοδο αυτή υπήρξε μια νέα αναβίωση του μοναστικού κινήματος. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που οι θεσμοί εφαρμόζονται και έχουν αυξημένο κύρος, παρά το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση που επέβαλε αυτό το νομικό σύστημα στο Βυζάντιο βρισκόταν σε παρακμή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου