Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Винуловић Љувица, Иконе Марије Ангелине Дуке Палеологине / Vinulovic Ljubica, Icons of Maria Angelina Doukaina Palaiologina.

PDF 


Vinulovic Ljubica, 
Icons of Maria Angelina Doukaina Palaiologina.

Icons of Maria Angelina Doukaina Palaiologina are examples of female ktetorship in Byzantine cul- tural sphere (Byzantine culture) in late Middle Ages. Made at the end of the 14th century, these icons tran- sferred the position of their female ktetor to entire Christian hierarchy and furthermore, they reflected her private piety and devotion to Jesus Christ, Virgin Mary and Thomas the Apostle, whom she perceived as her protectors and advocates at the Last Judgement. Through ktetorial portraits on forementioned icons, Maria build her identity as a ruler, a legitimate sovereign of Epirus and Ioannina. The foundation of her ruling identity and self-representation lay in family relations with Komnenos, Doukas, Palaiologos and the holy dynasty of Nemanići. The new iconography of an older and well-known depiction of the Incredulity of Saint Thomas was made as a result of the changes in politics and society of the Byzantine commonwealth that were closely connected with Maria Angelina Doukaina Palaiologina and her political influence.
Keywords: Icons, private piety, ktetorship, iconography, ruling ideology, Maria Angelina Doukaina Palaiologina, Thomas Preljubović, the Incredulity of Saint Thomas, Monastery of Transfiguration in Meteora.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου